Zarządzenie nr 205/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY10.01.2018

Zarządzenie nr 205/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

10.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 205/2018
BURMISTRZA LUBNIEWIC
z dnia 10 stycznia 2018 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.   w zakresie:
1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI
2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

 
           
Na podstawie uchwały nr XXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwały Nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018” oraz w związku z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 poz. 1817), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2018 ROKU
2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018 ROKU
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale VI § 8 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
3.  Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.
 
§ 3.
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.  
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść zarządzenia z załącznikiem (2836kB) pdf

Wzór oferty - pdf (449kB) pdf

Wzór oferty - word (87kB) word

Wzór umowy - pdf (352kB) pdf

Wzór umowy - word (68kB) word

Wzór sprawozdania - pdf (478kB) pdf

Wzór sprawozdania - word (65kB) word

--------------------------------------------

Wyniki konkursu (762kB) pdf

Protokoły (2288kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Górecka (10 stycznia 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2018, 13:38:03)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 13:57:59)
Zmieniono: Wyniki konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1110