Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 366) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

30.11.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że postanowieniem z dnia 30.11.2023 r. nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: budowa 14 budynków mieszkalnych na działce 989 w LubniewicachObwieszczenie Wojewody Lubuskiego

28.11.2023

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa LubuskiegoObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

28.11.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony postępowania, że 24.11.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji - budowa dwóch budynków mieszkalnych na dz. 859/15 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

17.11.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 36MW w GliśnieZarządzenie Wojewody Lubuskiego

16.11.2023

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskimObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.11.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia strony postępowania, że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.11.2023

Burmistrz Lubniewic podaje do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania się z wnioskiem w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego na działce nr 198/1 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.11.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie 10 budynków mieszkalnych na dz. 129 w LubniewicachZawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.10.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych na działce nr 859/15Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic

27.10.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o przyjęciu przez Radę Miejską w Lubniewicach uchwały Nr XLIX/319/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP dla terenów położonych w rejonie J. LubiążObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.10.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych na działce nr 859/15 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

19.10.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 19.10.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Miechów-Jarnatów, działka nr 188Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.10.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na zadania: Budowa elektrowni fotowoltaicznej w GliśnieZawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.10.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że wpłynął wniosek w sprawie wycofania złożonego wniosku dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.10.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że 13.10.2023 r. nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds. na środowisko dla zadania: 'Zalesienie terenu dz. 30 w Gliśnie'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

11.10.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. 'Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 136 na odcinku DK22 - LubniewiceObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

06.10.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 06.10.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w RogachObwieszczenie wójta Gminy Bledzew

04.10.2023

Wójt Gminy Bledzew informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa DK 24 na odcinku od węzła Skwierzyna do skrzyżowania z DK ccObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.09.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej Miechów-JarnatówObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.09.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 18.09.2023 r. na wniosek Wójta Gminy Bledzew pozytywnie zaopiniował projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 'Rozbudowa DK nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania zObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 366) starsze obwieszczenia »