Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubniewice,

uprzejmie informujemy, że przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, Oddział: Glisno 44, 69-210 Lubniewice. W związku z powyższym, w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. przedsiębiorstwo LS-PLUS będzie świadczyło usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubniewice.

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2019 r. Rada Miejska w Lubniewicach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2019 roku.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
  • 16,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 27,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Przyjęte stawki skalkulowano uwzględniając następujące elementy:
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Lubniewice;
2. ilość realnie wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominamy, że zmiana stanu osobowego rodziny, powoduje obowiązek złożenia korekty deklaracji w ciągu 14 dni, na podstawie której zostanie naliczona nowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DEKLARACJA - wersja word (27kB) word

DEKLARACJA - wersja pdf (74kB) pdf   

 -----------------------------------------------------------------------------------

Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której moa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła w 2017 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 39,200%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 100,00%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych doi składowania w 2017 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 40,900%         

------------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH


Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2018 r., poz.1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:
  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 
Gmina Lubniewice celem wywiązania się z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie  gminy, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów  potwierdzającym regularne opróżnianie zbiorników oraz umów na wywóz nieczystości płynnych.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 
Kontrole na terenie Gminy Lubniewice rozpoczną się  1 marca 2019 r. Natomiast o wyznaczonym dniu i godzinie zostaną Państwo poinformowani odrębnym zawiadomieniem.

----------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH


Na terenie Gminy Lubniewice zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmuje się Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.
 
 
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
LpNazwa i adres firmyTelefon
1.Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn 80 69-200 Sulęcin tel. 95 755 93 71
fax 95 755 93 73
2.Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin
tel. 95 755 22 36
fax 95 755 22 36
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiskatel. 95 755 77 22
4.ENERIS Surowce S.A. Odział Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.Tel. 95 733 56 00
Fax. 95 733 56 30
5.PreZero Service Zachód Sp. z o.o.
ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz
Tel. 68 456 30 00
Fax 68 456 30 02
6.ZUO International Sp. z o.o.
Kunowice
ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
Tel. 61 848 41 56
Fax 61 842 75 31

Rejestr wpisu do działalności regulowanej (439kB) pdf
 
WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 


WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
LpNazwa i adres firmyTelefon
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska
tel. 95 755 77 22
fax 95 755 77 22
 
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
 

WYKAZ  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Lp.Nazwa, adres firmy i telefonData wydania zezwoleniaData wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwoleniaRodzaj prowadzenia działalności
1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach,
ul. Strzelecka 20
69-210 Lubniewice
tel. 95 755 76 21
Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013r. poz. 1399) gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność,
o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych
w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń,
o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzieleniu takich zezwoleń.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2.TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. 22 614 59 79
12.01.2018 r.
IN.6233.6.2017
11.01.2028 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3."WC SERWIS" Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
Tel. 32 278 45 31
Fax 32 376 07 77
30.06.2017 r.
IN.6233.3.2017
30 czerwca 2027 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
4.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego
58, 69-200 Sulęcin
10.01.2018 r.
IN.6233.4.2017
09.01.2028 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 
 
MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUBNIEWICE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUBNIEWICE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 
LpNazwa i adres firmy
1.Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin


Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn dla mieszkańców Gminy Lubniewice od 01.01.2019 r. (868kB) pdf

Cennik przyjęcia odpadów do PSZOK - Gmina Lubniewice, na 2019 rok (482kB) pdf

Cennik przyjęcia odpadów do CZG-12 na 2019 rok (290kB) pdf

----------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2012 i 2013 rok (147kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2014 (5643kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2015 rok (5904kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2016 rok (5911kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2017 rok (5553kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2018 rok (2680kB) pdf

Wytworzył: Dawid Karzólewski (12 października 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 października 2012, 13:34:05)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 maja 2019, 10:33:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18256

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij