Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 96) starsze aktualności »Preferencyjny zakup węgla

04.01.2023

Gmina Lubniewice w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. będzie kontynuowała akcję zakupu i sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowychOgłoszenie Burmistrza Lubniewice

15.11.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków na odbiór azbestuZakup węgla

08.11.2022

Gmina Lubniewice przystępuję do proponowanego przez Rząd rozwiązania, włączyła się w akcję zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowychOgłoszenie Burmistrza Lubniewic

21.10.2022

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dlazałożenia pałacowego w Rogach i dla terenu położonego w rejonie jez. LubniewskoZawiadomienie

25.07.2022

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia wodnego studnia wiercona 2z w GliśnieKonsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021 -2027

21.07.2022

Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranych uwag i propozycji zmian w zakresie projektuRaport o stanie Gminy Lubniewice 2021

31.05.2022

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Lubniewice, która odbędzie się podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, w dniu 21 czerwca 2022 r. w sali narad Urzędu MiejskiegoZbiórka odpadów wielkogabarytowych

24.05.2022

Informacja o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych w okresie od 30.05. do 07.06 z podziałem na poszczególne miejscowościOgłoszenie Burmistrza Lubniewic w sprawie usuwania abestu

15.06.2020

W związku z dużym zainteresowaniem akcją usuwania azbestu Burmistrz Lubniewic informuje wszystkich mieszkańców o możliwości kolejnego uzyskania przez Gminę Lubniewice dofinansowania na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbesPROJEKT DO KONSULTACJI

15.10.2019

Roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rokUWAGA ROLNICY

27.06.2019

Komunikat o wystąpieniu szkód w uprawach na terenie gminy LubniewiceDotacje na kulturę

01.03.2019

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Lubniewice w 2019 rokuKONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

08.02.2019

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ściekówUrząd nieczynny

18.12.2018

Informujemy, że 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach dniem wolnym od pracy.Pismo PINB w Sulęcinie

14.12.2018

Pismo z prośbą o podjęcie działań kontrolno-ostrzegawczych w obiektach budowlanych w okresie zimowymAKCJA WŚCIEKLIZNA

25.05.2018

Terminarz szczepień psów przeciw wściekliźnie w Gminie LubniewiceZarządzenie nr 205/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

10.01.2018

Burmistrz Lubniewic ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2018 ROKU 2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018 ROKUOgłoszenie Burmistrza Lubniewic w sprawie usuwania abestu

17.10.2017

W związku z dużym zainteresowaniem akcją usuwania azbestu Burmistrz Lubniewic informuje wszystkich mieszkańców o możliwości kolejnego uzyskania przez Gminę Lubniewice dofinansowania na działanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbesZarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 12 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organ. pozarządowymi i innymi podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria

13.10.2017

Burmistrz Lubniewic zarządza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenOd 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew

24.08.2017

Informujemy, że od 17 czerwca wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrodyAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 96) starsze aktualności »