Wnioski i formularze do pobrania

Wszystkie druki zamieszczono w formacie PDF (Portable Document Format)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (41kB) pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (42kB) pdf

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (25kB) pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (25kB) pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (335kB) pdf

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (55kB) pdf

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest (41kB) pdf

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 (87kB) pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (241kB) pdf

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów (73kB) pdf

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagaspodarowania terenu / o ustalenie lokalizacji celu publicznego (76kB) pdf

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (85kB) pdf

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (42kB) pdf

Wniosek o zlokalizowanie zjazdu z drogi gminnej (43kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (42kB) pdf

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (41kB) pdf

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku (41kB) pdf

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (34kB) pdf

Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (26kB) pdf

Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (25kB) pdf

Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (26kB) pdf

Wniosek o nadanie nazwy drodze wewnętrznej (27kB) pdf

Zgoda właścicieli o nadanie nazwy drodze wewnętrznej (22kB) pdf

Wniosek na wydanie postanowienia o podziale nieruchomości (48kB) pdf

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podziału nieruchomości (91kB) pdf

Wniosek na zabieg sterylizacji i kastracji kotów (46kB) pdf

Użytkowanie wieczyste - zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (37kB) pdf

Wniosek o dzierżawę gruntu, stanowiącego zasoby Gminy Lubniewice, na okres do 3 lat (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2011)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2011, 12:09:00)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 lutego 2021, 08:38:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8503