Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Lubniewice i Glisno

Przetarg odbędzie się 24 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić na rachunek Gminy Lubniewice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubniewicach Nr 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 w takim terminie aby najpóźniej w dniu 21.07.2014 r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą w przetargu udział osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Sprzedaż nieruchomości podanych w wykazie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) z wyłączeniem pozycji Lp. nr 5 wykazu, która jest opodatkowana stawką VAT - 23%.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylanie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w prasie regionalnej oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubniewice www.bip.lubniewice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (pokój nr 11, oraz pod nr tel. 95 755 70 52 wew. 4).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż (56kB) pdf

-------------------------------------

Sprostowanie

Błędnie wpisano w ogłoszeniu termin wniesienia wadium:
jest - 21.07.2013 r.
powinno być - 21.07.2014 r.

metryczka


Wytworzył: Roman Biegowski (18 czerwca 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 czerwca 2014, 13:15:22)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (15 lipca 2014, 09:28:53)
Zmieniono: Zmiana terminu wpływu wadium

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1713