Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia 11 czerwca 2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz zabezpieczenie sezonu turystycznego.
 3. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego.
 4. Sprawozdanie z udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2014 roku.
 5. Podjecie uchwały  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca  wykorzystywanego do kąpieli na plaży miejskiej w Lubniewicach.
 6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z jeziora Lubiąż w Lubniewicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia badań naukowych na głazie narzutowym chronionym jako pomnik przyrody pn. „Sobierajski Kamień”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa ( Sobieraj-działka nr 1/23).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Jarnatów -działka nr 3/26).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Lubniewice- działka nr 245).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa (Lubniewice- działka nr 247).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26  marca 2015 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę L-ce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
1)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej  sprawozdania  Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2014 rok.
2)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia  Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2014r.,
3)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania   budżetu za 2014r.,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za  2014r.
6)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r
      18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.    
      19. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
      20. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
      21. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej                       
       (-) Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 czerwca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 czerwca 2015, 08:41:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019