Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 26 marca 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia 26 marca 2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Sprawozdanie MGOPS z wykonania zadań zleconych i własnych za 2014 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice.
 6. Informacja o stanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Lubniewice będących w zarządzie Nadleśnictwa Sulęcin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2015 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu w 2015r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.    
 13. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
 14. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                         Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (18 marca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 marca 2015, 13:19:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187