Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 30 grudnia 2014r. o godz. 13.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe
             -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2015r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii na 2015r.          
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  na 2015r.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2015r.
      a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
      b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
      c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu,
      d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
      e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
       f) dyskusja na projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
      g) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w spr. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2015-2024.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie obrad.
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                     (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (19 grudnia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 grudnia 2014, 10:49:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162