Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 13 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w Ratuszu


Dnia  13 czerwca 2014r o godz.15.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach odbędzie się zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
     -przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubniewice oraz zabezpieczenie sezonu turystycznego
3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystyczno -wczasowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubniewice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości - działka nr 86/1 w Gliśnie, stanowiącej mienie komunalne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i  spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
1)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej  sprawozdania Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2013 rok.
2) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2013r.,
3) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2013r.,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2013r.
6)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice  na lata 2014 – 2024.
11.Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
12.Interpelacje i zapytania.
13.Zakończenie obrad.
 

                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                          (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (6 czerwca 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 czerwca 2014, 11:37:58)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411