Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.


Dnia 16 stycznia 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXXVIII/266/2013 z dnia 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
7. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
 
                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                          Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (15 stycznia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2014, 17:25:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1669