Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w Ratuszu


Dnia 27 grudnia 2013 r. o godz. 16.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe
    -przyjęcie protokołu  z  sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2014r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na 2014r.   
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014r.
6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2014r.
      a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
      b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
      c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu,
      d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
      e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
      f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
      g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2014-2020
8. Plan pracy Rady na 2014 r.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                       /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (19 grudnia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 grudnia 2013, 11:30:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1683