Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia  28 listopada 2013r.o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.

Porządek obrad:  
 
1. Sprawy regulaminowe
    -przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Informacja o działalności CZG-12.
3. Ocena przebiegu sezonu turystycznego.
4. Informacja na temat bazy sportowej gminy.
5. Analiza finansowa jednostek dotowanych przez gminę.
6. Informacja o zadłużeniu podatników.
7. Informacja o zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez gminę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2014 rok,
9. Podjęcie uchwały  w sprawie przyznania obecnym najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położone w Jarnatowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie MiG Lubniewice,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Lubniewice - rejon Świerczowa
13. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
14. Interpelacje, zapytania, sprawy rożne. 
15. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                          Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (21 listopada 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 listopada 2013, 12:46:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1611