Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 27 czerwca 2013 r. o godz. 15.00 w Ratuszu

Dnia 27 czerwca 2013 r. o godz.15.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
     -przyjęcie protokołu z ostatniej  sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubniewice oraz zabezpieczenie sezonu turystycznego
4. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystyczno-wczasowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30.03.2011r.w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie gminne nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej  sprawozdania  Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2012 rok.
2) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2012r.
3) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
4) dyskusja
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2012r.
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice  na lata 2012 – 2024.
13. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                        Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (19 czerwca 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 czerwca 2013, 07:41:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1962