Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 28 marca 2013 r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad na I pietrze

O G Ł O S Z E N I E  

Dnia 28 marca  2013r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe
       -przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Lubniewice oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Świerczewskiego w Lubniewicach.
4. Podjecie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu  położonego w Jarnatowie, nr ewidencyjny działki 133.
5. Podjecie uchwały w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu  położonego w obrębie Lubniewice – rejon Świerczowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2013r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013- 2024.
13. Opinia Rady Miejskiej na temat Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach- podjęcie uchwały.
14. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                          /_/ Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (21 marca 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 marca 2013, 14:23:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1994