Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach w dniu 28 lutego 2013 r. o godz. 12.00

O G Ł O S Z E N I E
                              

         
Dnia  28 lutego 2013r. o godz. 12.00 w Ratuszu - sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbedzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.  
 
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
    - przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady MiG L-ce z dnia 28.06.2000 dotyczącej uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice”
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiące mienie komunalne.
4. Informacja o realizacji zadań z zakresu ZGK.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w Lubniewicach oraz ustalenia dopłat.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubniewice do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w  Lubniewicach.
7. Informacja na temat finansowa jednostek dotowanych przez Gminę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata  2013-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubniewicach.        
12. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad.   
 


 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                     /-/  Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (21 lutego 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2013, 10:53:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2035