Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 r. o godzinie 15.00 w Ratuszu (II piętro) przy ul. Jana Pawła II 51

28 grudnia 2012 r.  o godz. 15.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 

Porządek obrad:  
1. Sprawy regulaminowe
    -przyjęcie protokołu  z  sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mieni komunalne,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicielska nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii na 2013r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2013 r.
10. Uchwalenie budżetu Gminy na 2013 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu, 
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja na projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
11. Plan pracy Rady na 2013 r.
12. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad.
 
                                                                                 
                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                 /-/  Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (17 grudnia 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 grudnia 2012, 14:58:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2312