Ogłoszenie o LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 8 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice -  Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku – remont części Pałacu w Gliśnie (Oficyna) – wymiana dachu oraz odnowienie elewacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej w Gminie Lubniewice na lata 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Lubniewice na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024 - 2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2024 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2024.
 15. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji ds. Planowania i Budżetu za 2023 rok i rocznego planu pracy na 2024 r.
 16. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych za 2023 rok i rocznego planu pracy na 2024 r. 
 17. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji ds.  Rolnictwa, Przemysłu i Handlu za 2023 rok i rocznego planu pracy na 2024 r.
 18. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok i rocznego planu pracy na 2024 r.
 19. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 20. Sprawy różne. 
 21. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 stycznia 2024)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 stycznia 2024, 12:38:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164