Ogłoszenie o XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 3. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2022/2023.
 5. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego możliwości zmiany godzin korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym o mocy do 150 KM oraz rozpatrzenia zezwolenia poruszania się jednostek pływających o mocy do 150 KM w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach od 19:00 do 22:00 bez wytwarzania fali na całym akwenie jeziora Lubiąż.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność Gminy Lubniewice oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działek o nr ewid. 832 i 837 w obrębie Lubniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół parafialny w Lubniewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023 - 2035.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 sierpnia 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 sierpnia 2023, 11:51:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252