Ogłoszenie o XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centrum-Kultury w Lubniewicach

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/241/2022 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej  gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących uruchomienia rejsów promu pasażerskiego, odbudowy stacji i linii kolejowej, uruchomienia kursu szynobusu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na okres od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023 - 2035.
10. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
a. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia,
b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2022,
c. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
d. dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r.,
f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.
13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 czerwca 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (13 czerwca 2023, 15:33:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263