Ogłoszenie o XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 30 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorem Lubniewsko.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w  gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubniewice.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Lubniewice.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2023 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2023.
16. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji ds. Planowania i Budżetu za 2022 rok i rocznego planu pracy na 2023 r.
17. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych za 2022 rok i rocznego planu pracy na 2023 r.
18. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji ds.  Rolnictwa, Przemysłu i Handlu za 2022 rok i rocznego planu pracy na 2023 r.
19. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok i rocznego planu pracy na 2023 r.
20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.


Przewodniczący rady Miejskiej     
       w Lubniewicach
  /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 stycznia 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 stycznia 2023, 09:33:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 stycznia 2023, 10:20:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406