Ogłoszenie o zwyczajnej XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za I półrocze 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/63/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021 -2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia terytorialnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej  gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
 
                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                           w Lubniewicach
                                                                    /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Anna Nawrot (8 września 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 września 2022, 15:09:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505