Ogłoszenie o zwyczajnej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Lubniewice.
3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach  z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2022/2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025".
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uruchomienia rejsów promu pasażerskiego po jeziorze Lubiąż i jeziorze Krajnik.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej cofnięcia złożonego wypowiedzenia umowy dzierżawy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
18. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
20. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic
a. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia,
b. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2021,
c. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
d. dyskusja,
e. podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.
21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.
 
                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                      w Lubniewicach
                                                                /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (9 czerwca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 czerwca 2022, 14:18:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408