Ogłoszenie o XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B

Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Lubniewice.
 3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działki o nr ewid. 638 w obrębie Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2020,
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
12.   Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
13.   Sprawy różne.
14.   Zakończenie obrad.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubniewicach  
/-/ Tomasz Janiszewski


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 czerwca 2021, 13:04:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 czerwca 2021, 08:55:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 523