Ogłoszenie o zwyczajnej XVIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020” w ramach Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr IX/60/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
 
                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                          w Lubniewicach
                                                                   /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (5 marca 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 marca 2020, 11:31:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162