Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00 w Ratuszu

O G Ł O S Z E N I E


 
Dnia 28 czerwca 2012 r. o godz. 12.00  w sali narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w  Lubniewicach.
 
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
    - przyjęcie protokołu z ostatniej  sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach między sesjami.
3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystyczno-wczasowego.
4. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej  sprawozdania Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2011 rok.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2011r.
c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
d) dyskusja
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za  2011r.
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
6. Informacja na temat realizacji zadań  zgłoszonych przez sołectwa Gminy Lubniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de   minimis. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, 
zakładów usługowych  i gastronomicznych na terenie miasta i gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Leśną i ul. Gorzowską w  Lubniewicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny  nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
14 .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice  na lata 2012 – 2024.
15. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
            1) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
            2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
            3) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
            4) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
            5) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie obrad.
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                           /_/ Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (21 czerwca 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 czerwca 2012, 09:05:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2846