Ogłoszenie o zwyczajnej XIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji Planowania i Budżetu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji  Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2020.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu burmistrza decyzje administracyjne.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
 
 
                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                     w Lubniewicach
                                                               /-/Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Malwina Kuszkowska (14 listopada 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 listopada 2019, 14:35:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047