Ogłoszenie o zwyczajnej XI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości Glisno.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Lubniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VI/36/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej z wyników nauczania oraz osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
 9. Wniosek formalny  w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                         w Lubniewicach
                                                                       /-/ Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 sierpnia 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 sierpnia 2019, 10:18:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864