Ogłoszenie o zwyczajnej VI sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018.
 3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2018 r.
 4. Informacja o wykonaniu funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach  z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                  Rady Miejskiej w Lubniewicach
    
                                                                             (-) Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (14 marca 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 marca 2019, 12:43:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779