Ogłoszenie o zwyczajnej II sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                               Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
    
                                                                             (-) Edward Białek
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (29 listopada 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 listopada 2018, 08:47:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1362