Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w Ratuszu

Dnia 21 grudnia 2017r. o godz. 13.00 w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
 
 
Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja na temat funkcjonowania boiska sportowego w Lubniewicach.
3. Informacja o działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2018r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Lubniewice na lata 2018 -2030.
9. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                           Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                    (-)    Beata Sanocka

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (5 grudnia 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 grudnia 2017, 13:26:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908