Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia  15 grudnia  2016r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.  
 
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja KPSP w ramach kampanii społecznej „Czad i ogień obudź czujność”.
3. Informacja o działalności Gminnej Komisji i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2017r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat –   część działki nr 972/9 obręb Lubniewice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2017r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2017 -2032.
11. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
12. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                               (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 grudnia 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 grudnia 2016, 09:49:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849