Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 6 maja 2016 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Niniejszym zapraszam Pana/Panią na zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się w dniu  6 maja 2016 o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  ( II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.
 
Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe
             -przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Sprawozdanie z realizacji ofert na zadania publiczne w 2015r.
3. Uchwała w sprawie wystąpienia  Gminy Lubniewice ze Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Lubniewice na lata 2016-2022.
6. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015r.
7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2015r.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Lubniewice.
10. Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach za 2015r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy L-ce będących w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu gminy Lubniewice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.(dz.nr 995/18).
15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
17. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej w m. Rogi, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
1) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2015 rok.
2) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2015r.,
3) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania  budżetu za 2015r.,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za  2015r.
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic z tytułu wykonania budżetu za 2015r
19. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
21. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
22. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.
 
Zgodnie z art.24 ustawy o samorządzie gminnym, Radny obowiązany jest brać udział w pracach rady. Podstawa do zwolnienia z pracy zawodowej art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446). 
 
Posiedzenia komisji dnia 28 kwietnia 2016r. o godz. 15.45

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (25 kwietnia 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 kwietnia 2016, 16:00:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815