Terminy posiedzeń Rady Miejskiej w Lubniewicach

Dnia  26 stycznia 2012 r.  o godz. 12.00  w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach
 
Porządek obrad:  
 
 
1.Sprawy regulaminowe:
    -przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.12.2011 r.      
2.Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach między sesjami
3.Sprawozdanie z zakresu działania promocji w gminie
4.Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
6. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 r. 
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
8. Plan Pracy komisji rewizyjnej  na 2012 r.- podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/2011r. Rady Miejskiej w Lubniewicach z  dnia 22.07.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego na 2012 rok. 
11.Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 r. 
12.Zapoznanie się z planami pracy komisji Rady  na 2012 r.
13.Interpelacje i zapytania
14.Zakończenie obrad


metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (17 stycznia 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 stycznia 2012, 11:24:27)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2671