Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Dnia 25 lutego 2016r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Sprawozdanie ZGK z realizacji zadań za 2015r.
 3. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubniewice do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w Lubniewicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w Lubniewicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu rewitalizacji Gminy Lubniewice na lata 2016-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
 
 
            Przewodnicząca Rady Miejskiej
                   (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (18 lutego 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 lutego 2016, 08:09:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 817