Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 17 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w Ratuszu

Niniejszym zapraszam Pana/Panią na zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się w dniu 17 grudnia  2015r. o godz. 14.00  w Ratuszu – sala narad  ( II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51.
 
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe -przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 1) Alkoholowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2016r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia  26 .11.2015r. w sprawie przygotowania przez Burmistrza Lubniewic projektu uchwały dotyczącej zasad i  warunków  sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze Gminy Lubniewice.
6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  na 2016r.
10. Uchwalenie budżetu Gminy Lubniewice na 2016r.;
   a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu,
   d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
   e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
    f) dyskusja na projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
    g) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na  lata 2016-2030.
12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (11 grudnia 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 grudnia 2015, 13:06:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909