Ogłoszenie o zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 26 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w Ratuszu

Dnia 26 listopada 2015r. o godz. 12.00  w Ratuszu – sala narad  (II piętro)
przy ulicy Jana Pawła II nr 5, odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach.

 
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową  (dz. Nr ewid.315/1, 316,318)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach- Os Świerczów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rogach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiących mienie  komunalne, położonych w Lubniewicach ul. Ariańska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubniewicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu "Celowego Związku Gmin CZG-12"
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Gminy Lubniewice projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic  reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz  rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lubniewice do Lubuskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na ternie MiG L-ce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz  zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Mi G L-ce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   o stosowania na terenie MiG L-ce.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 22. Rozpatrzenie wezwania Nadleśnictwa Lubniewic do usunięcia naruszenia prawa.  
 23. Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
 24. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.                                                            
                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                 Katarzyna Sowa
 

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (18 listopada 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 listopada 2015, 12:52:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 949