Ogłoszenie o XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach, która odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu burmistrza decyzje administracyjne.
 3. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Lubniewicach
    /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 listopada 2022)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 listopada 2022, 13:32:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (14 listopada 2022, 12:13:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456