Zarządzenie nr 5/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2014w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017

Zarządzenie nr 5/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt.3 i ust.1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1
Przyjąć plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubniewice na lata 2015-2017 w treści jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2015, 11:30:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911