Zarządzenie nr 322/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 10 kwietnia 2024w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 322/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 kwietnia 2024


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Lubniewicach o numerach: XVI/129/2016 z dnia 06 maja 2016 r. , LIII/359/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, LIII360/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§ 3. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 322/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 10 kwietnia 2024 r. (238kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 kwietnia 2024, 12:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107