Zarządzenie nr 76/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 1 października 2012w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 76/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 października 2012


w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 10  lat w drodze bezprzetargowej  na rzecz osób fizycznych nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego  Zarządzenia.

§ 2
1.Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51 przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
         
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (17kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 października 2012, 11:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1895