Uchwała nr XXXIX/279/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewicach na lata 2014–2024.Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIX/279/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewicach na lata 2014–2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2014 - 2024  obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Informacja o relacji kształtowania się  długu, o której mowa w art. 243 ustawy o  finansach publicznych na lata 2014 – 2024 zawarta została w załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Uchyla się Uchwałę nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2014 roku .               
                    

Załącznik nr 1 do uchwały (401kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (381kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 12:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1275