NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/169/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2013 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/169/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki finansowe pochodzące z opłat  za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
§ 3.
Zadania określone w załączniku będą realizowane od dnia 1 stycznia 2013 r.
do dnia 31 grudnia 2013 r.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (20kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2013, 13:45:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1820