Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXI/151/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Glisno w rejonie jez. Lubniewsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), uchwala się co następuje:


Rozdział I
Ustalenia ogólne

 


§1.
1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/266/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice w obrębie Glisno w rejonie jez. Lubniewsko, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice – zwany dalej planem.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej - treści uchwały oraz:
1) rysunku planu w skali 1:1000, obejmującego obszar objęty planem wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice – przedstawionego na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem ustaleń planu są tereny:    
1) zabudowy usługowej turystycznej, oznaczone symbolem – UT;
2) lasów, oznaczone symbolem – ZL.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) stanowiska ochrony archeologicznej;
5) strefa plaży;
6) strefa lokalizacji hotelu albo pensjonatu;
7) symbole oznaczające przeznaczenie poszczególnych terenów;
8) wielkości wymiarowe.

5. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa będzie o:
1) kondygnacji - należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;
2) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
3) zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć budynki w formie domków turystycznych, służące do czasowego zamieszkania lub rekreacji indywidualnej nie będące zabudową mieszkalną, które nie wymagają wyposażenia w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur.
 
§2.
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obszar objęty planem w całości znajduje się w granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko” (Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Uroczysko Lubniewsko” (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 30, poz. 347 z dnia 1 marca 2002 r.);
2) ustala się dla  terenu UT dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.
 
§3.
Na terenie 4ZL występują stanowiska archeologiczne: stanowisko nr 3 (AZP 50-11/29) i stanowisko nr 5 (AZP 50-11/31) ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
 
§4.
W zakresie infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia terenu 1UT;
2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia terenu 4ZL, jeżeli nie spowodują wyłączenia gruntu z produkcji leśnej;
3) ustala się budowę nowej sieci infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnej;
4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących sieci.
 
§5.
W granicach objętych planem przeznacza się grunty leśne o powierzchni 1,41 ha w obrębie Glisno na cele nieleśne (zgodnie z decyzją Ministra Środowiska (znak pisma: ZS–W-2120-119-2/2012 z dnia 10 września 2012 r.).
 


Rozdział II
Ustalenia szczegółowe


§6.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1UT:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na usługi turystyczne z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji, zabudowy letniskowej oraz lokalizacji dwóch lokali mieszkalnych w zabudowie pensjonatowej albo hotelowej.

2. Obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizację zabudowy od linii rozgraniczenia terenu lasu i innych budynków zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) zakaz zabudowy powyżej 20 % terenu;
3) ustala się obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 40% powierzchni terenu;
4) zakaz lokalizacji w strefie plaży określonej na rysunku planu obiektów budowlanych nie związanych z funkcją plaży z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) dopuszcza się rozbiórkę zabudowy istniejącej;
6) w strefie lokalizacji hotelu lub pensjonatu ustala się lokalizację zabudowy hotelowej albo pensjonatowej z wyłączeniem zabudowy w formie domków turystycznych;
7) dla zabudowy hotelowej albo pensjonatowej:
a) ustala się formę zabudowy – wolnostojąca,
b) ustala się wysokość zabudowy: do 12,5 m - od 2 do 3 kondygnacji,
c) ustala się formę dachu głównego: symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 40-45 stopni, z możliwością wprowadzania lukarn, okien połaciowych lub przeszkleń, 
d) ustala się pokrycie dachu: dachówką, blachą dachówko-podobną lub gontem bitumicznym w odcieniach ciemnej czerwieni,
e) ustala się kierunek kalenic dachu równoległy do krótszego odcinka  linii rozgraniczenia terenu 1UT z terenem 3ZL;
8) dla magazynu sprzętu wodnego, obiektów sportowych wolnostojących i sanitarnych:
a) ustala się wysokość zabudowy: do 8 m – 1 kondygnacja,     
b) ustala się formę dachu głównego: – dopuszcza się dach symetryczny dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni,
c) ustala się pokrycie dachu: dachówką, blachą dachówko-podobną lub gontem bitumicznym w odcieniach ciemnej czerwieni;
9) w zakresie domków turystycznych:
a) ustala się wysokość zabudowy- do 2 kondygnacji, maksymalnie do 7 m,
b) ustala się formę dachów: dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych od 25 do 50 stopni, z możliwością wprowadzania okien połaciowych,
c) ustala się dla zabudowy położonej na wspólnej działce minimalną odległość domków turystycznych w zabudowie wolnostojącej względem siebie – 3 m,
d) zakaz lokalizacji więcej niż trzech odrębnych typów domków turystycznych na terenie;
10) dopuszcza się lokalizację wiat drewnianych o wysokości od płaszczyzny terenu do najwyższego punktu dachu - do 8 m, kryte gontem drewnianym;
11) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych i żelbetowych;
12) ogrodzenia przewidzieć wraz z nasadzeniami zielenią pnącą lub żywopłotem.

3.W zakresie komunikacji:
1) ustala się dojazd do terenu drogą leśną istniejącą na terenie 4ZL;
2) ustala się obowiązek zapewnienia:
a) minimum 1 miejsce postojowe na każde 5 miejsc noclegowych w obiektach pensjonatowych lub hotelowych,
b) minimum 1 miejsce postojowe na każdy 1 domek turystyczny (lub letniskowy),
c) minimum 1 miejsce postojowe na każde 60 m2 pola namiotowego,
d) minimum 1 miejsce postojowe na każde 60 m2 pola kempingowego;
3) ustala się obowiązek zapewnienia ze względów przeciwpożarowych w dwóch miejscach dojazd i swobodny dostęp do brzegu jeziora.

4. W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną:
1) ustala się do czasu budowy infrastruktury wodociągowej opartej o wodociąg w miejscowości Świerczów zaopatrzenie w wodę z istniejącego ujęcia wody;
2) ustala się do czasu budowy infrastruktury technicznej kanalizacyjnej tłocznej i grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków, opartej o infrastrukturę techniczną kanalizacyjną w miejscowości Świerczów, odprowadzanie ścieków sanitarnych do lokalnego systemu grawitacyjnego oraz istniejącego szczelnego zbiornika na ścieki;
3) ustala się odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni czystych (nie narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi jak dachy budynków) powierzchniowo do ziemi lub oczek wodnych na terenie;
4) ustala się obowiązek zapewnienia oczyszczania wód opadowych wprowadzanych do gruntu z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, w zakresie określonym przepisami odrębnymi;
5) ustala się  zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć lub w przypadku braku możliwości obsługi z sieci istniejących w oparciu o stację transformatorową i sieci projektowane;
6) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną obiektów usługowych całorocznych z własnych źródeł z wykorzystaniem wysokowydajnych urządzeń z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej lub innych ekologicznych źródeł;
7) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do czasowego gromadzenia odpadów z możliwością wstępnej segregacji śmieci, zabezpieczonych przed penetracją zwierząt.

5. W zakresie podziału terenu na działki:
1) ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;
2) dopuszcza się wydzielenie działki w inny sposób niż w pkt 1 wyłącznie w celu lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej jak: przepompowni ścieków, stacji transformatorowej lub innych urządzeń oraz przejść i dojazdów.
 
§7.
Dla terenu oznaczonego symbolem: 2ZL i 3 ZL:
1. Ustala się funkcję terenu – lasy.
2. Ustala się zakaz zabudowy nie związanej z gospodarką leśną.
3. W zakresie komunikacji - ustala się dojazd drogą leśną istniejącą na terenie 4ZL.
 
§8.
Dla terenu oznaczonego symbolem: 4ZL:
1. Ustala się funkcję terenu – lasy (droga leśna).
2. Ustala się zakaz zabudowy nie związanej z gospodarką leśną.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury nie wymagającej wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej.


Rozdział III
Ustalenia końcowe


§9.
Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z którą na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, naliczona zostanie opłata planistyczna:
1) dla terenu 1UT w wysokości 10%;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.
 
§10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (678kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (14kB) word

Załącznik nr 3 do uchwały (13kB) word

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.2426 z dnia 2012-11-30

Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 14:11:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 13:29:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1061

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij