Uchwała nr XXI/149/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2012w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2012–2024.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/149/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2012–2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę  długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje  brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Objaśnienia przyjętych zmian, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (58kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (26kB) excel

Załącznik nr 3 do uchwały (15kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 12:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124