Uchwała nr XIII/85/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 listopada 2019w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/85/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 listopada 2019


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), uchwala się co następuje:


§1
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubniewice na rok 2020 zwany dalej Programem, który reguluje prowadzenie na terenie Gminy Lubniewice działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W swej konstrukcji merytorycznej program jest tożsamy z założeniami rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zleconych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 listopada 2019 r. (342kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (3778kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2019, 15:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145