NULL string(0) ""

Uchwała nr II/6/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 grudnia 2018w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm) i Uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/6/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm) i Uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwala się, co następuje:


§1.
Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
 

Załącznik nr 1 do uchwały (71kB) pdf
 
                                                                                           Przewodniczący
                                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                            Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.2852 z dnia 2018-12-11

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2018, 12:42:17)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2018, 12:47:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 698