Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubniewice,

uprzejmie informujemy, że przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, Oddział: Glisno 44, 69-210 Lubniewice. W związku z powyższym, w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r. przedsiębiorstwo LS-PLUS będzie świadczyło usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubniewice.

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2021 r. Rada Miejska w Lubniewicach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2021 roku.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 26,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 52,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 3,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego ustala się wysokość częściowo zwolnienia od stawki obowiązującej za gospodarowanie odpadami.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubniewice Nr XVIII/110/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Zwalania się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Lubniewice kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 3,00 zł od gospodarstwa domowego.
 
Przyjęte stawki skalkulowano uwzględniając następujące elementy:
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Lubniewice;
2. ilość realnie wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominamy, że zmiana stanu osobowego rodziny, powoduje obowiązek złożenia korekty deklaracji w ciągu 14 dni, na podstawie której zostanie naliczona nowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!
OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI!!
 
 
Informujemy, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  porządku w gminach zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie  z dniem 6 września 2019r. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
  
 
Zmiany deklaracji należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach  w pok. nr 4 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

DEKLARACJA - wersja word (35kB) word

DEKLARACJA - wersja pdf (334kB) pdf

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych za okres od 01.03.2021 do 28.02.2022 - miasto LUBNIEWICE (2185kB) jpg

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych za okres od 01.03.2021 do 28.02.2022 - GLISNO, JARNATÓW, SOBIERAJ, ROGI (2186kB) jpg

Zasady segregacji odpadów - ulotka informacyjna, część 1 (1078kB) jpg

Zasady segregacji odpadów - ulotka informacyjna, część 2 (1162kB) jpg


 -----------------------------------------------------------------------------------

Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której moa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła w 2019 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 43,10%
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 100,00%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych doi składowania w 2019 roku w Gminie Lubniewice wyniósł 19,09%         

------------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2018 r., poz.1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:
  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 
Gmina Lubniewice celem wywiązania się z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie  gminy, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów  potwierdzającym regularne opróżnianie zbiorników oraz umów na wywóz nieczystości płynnych.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 
Kontrole na terenie Gminy Lubniewice rozpoczną się  1 marca 2019 r. Natomiast o wyznaczonym dniu i godzinie zostaną Państwo poinformowani odrębnym zawiadomieniem.

----------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na terenie Gminy Lubniewice zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmuje się Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.
 
 
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


 
WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 


WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
 
 
 
WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
 

WYKAZ  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


 

MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUBNIEWICE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUBNIEWICE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 


Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn dla mieszkańców Gminy Lubniewice od 01.01.2021 r. (119kB) pdf

Cennik przyjęcia odpadów do PSZOK - Gmina Lubniewice, na 2021 rok (93kB) pdf

----------------------------------------------------------------

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2012 i 2013 rok (147kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2014 (5643kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2015 rok (5904kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2016 rok (5911kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2017 rok (5553kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2018 rok (2680kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2019 rok (5035kB) pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubniewice za 2020 rok (5239kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dawid Karzólewski (12 października 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 października 2012, 13:34:05)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (22 września 2021, 14:43:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23683