Informacja o wspólnym posiedzeniu radnych Rady Miejskiej, które odbędzie się 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 09 grudnia 2014r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne posiedzenie radnych.
 
 
Tematyka posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe
2. Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 
3. Deklaracje radnych do  składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej.      
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021.
5. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Lubniewice.
6. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na  terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.     
11. Interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie obrad.
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                         Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (8 grudnia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 grudnia 2014, 14:51:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1325