Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 27 listopada 2023 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działki o numerze ewidencyjnym 161 w obrębie Lubniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny  skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego  na terenie Miasta i Gminy  Lubniewice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023 - 2035.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             w Lubniewicach
       /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 listopada 2023)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 listopada 2023, 13:27:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238